Paslaugų teikimo sąlygos – VISI PSICHOLOGAI

Paslaugų teikimo sąlygos

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Galioja nuo 2021-07-01
Atnaujinta 2024-04-12

MB „Visi psichologai”, juridinio asmens kodas 305535458, registracijos adresas Gedimino pr. 48-14, LT-01110 Vilnius, administruojantis internetinį puslapį www.visipsichologai.lt, toliau – Servisas.

Paslaugų tiekėjas – internetiniame puslapyje užsiregistravęs teikti gyvo pokalbio paslaugas specialistas.

Paslaugų gavėjas – Internetinio puslapio lankytojas užsiregistravęs gyvam pokalbiui.

Servisas, Paslaugų tiekėjas ir Paslaugų gavėjas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

Servisas suteikia galimybę Paslaugų tiekėjui užsiregistruoti ir teikti mokamas ir/arba nemokamas konsultacijų paslaugas Paslaugų gavėjui nuotoliniu būdu.

Servisas administruoja ir atlieka techninę internetinio puslapio www.visipsichologai.lt priežiūrą. Reklamuoja ir teikia informaciją apie Paslaugų tiekėjo teikiamas paslaugas.

Puslapyje www.visipsichologai.lt užsiregistravęs Paslaugų tiekėjas sutinka su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Paslaugų gavėjas, registruodamas gauti konsultacijų paslaugas pas pasirinktą Paslaugų tiekėją, sutinka su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1. SUSITARIMO DALYKAS

1.1. Šios sąlygos apibrėžia Paslaugų tiekėjo ir Serviso santykius. Taip pat čia apibrėžiami Paslaugų tiekėjo ir Paslaugų gavėjo įsipareigojimai, atsakomybė ir konfidencialumas vienas kito atžvilgiu.

1.2. Šalys susitaria, kad Paslaugų tiekėjas laikys paslaptyje ir tretiesiems asmenims neatskleis Paslaugų gavėjų paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos (visos ar jos dalies), kurią Paslaugų gavėjas yra pasakęs, perdavęs, ir kuri Paslaugų tiekėjui yra tapusi žinoma bet kokiu kitu būdu teikiant paslaugas ar dėl kitų santykių su Paslaugų gavėju.

1.3 . Šalys taip pat susitaria, jog Paslaugų gavėjas laikys paslaptyje, be Paslaugų tiekėjo sutikimo nefilmuos, neįrašinės ir neperduos tretiesiems asmenims pokalbių turinio su Paslaugų tiekėju.

2. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

2.1. Konfidenciali informacija gali būti išsaugota dokumentuose, magnetinėse, kino ir fotojuostose, nuotraukose, faksogramose, kompiuterio diskuose, kitose skaitmeninėse ir elektroninėse informacijos laikmenose, piešiniuose, brėžiniuose, schemose ir bet kokiose kitose informacijos (duomenų) kaupimo (saugojimo) priemonėse. Konfidenciali informacija taip pat gali būti žodinė, tai yra egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota (neišreikšta) jokia materialia forma.

2.2. Šalys susitaria, jog kilus abejonėms dėl tam tikros informacijos pobūdžio (tai yra ar informacija yra konfidenciali), Paslaugų tiekėjas su tokia informacija turi elgtis kaip su konfidencialia iki to momento, kol Paslaugų gavėjas raštu nurodys, jog ši informacija nėra konfidenciali.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU KONFIDENCIALUMU

3.1. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visišką jam patikėtos ir kitu būdu tapusios žinoma Konfidencialios informacijos slaptumą ir saugumą, jos neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims, taip pat neatlikti jokių kitų veiksmų, sudarančių sąlygas su šia informacija bet kokiu būdu susipažinti tretiesiems asmenims.

3.2. Trečiaisiais asmenimis yra laikomi bet kurie asmenys, nesantys šio Susitarimo šalimis.

3.3. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja Konfidencialią informaciją naudoti tik Paslaugų vykdymo tikslais. Naudodamas Konfidencialią informaciją, Paslaugų tiekėjas įsipareigoja griežtai laikytis šiame Susitarime numatytų darbo su Konfidencialia informacija reikalavimų.

3.4. Paslaugų tiekėjas negali Konfidencialios informacijos naudoti asmeniniais tikslais ar interesais, taip pat savo ir/ar bet kokių trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų tiekėjo šeimos narius ir giminaičius, naudai.

3.5. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta neteisėto Konfidencialios informacijos panaudojimo ir/ar jos atskleidimo tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimą tretiesiems asmenims naudotis jo darbo priemonėmis ir/ar įranga, kuriose yra saugoma Konfidenciali informacija ir/ar kurios turi prieigą prie jos.

3.6. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja nesisavinti Konfidencialios informacijos.

3.7. Pasibaigus paslaugų teikimui, Paslaugų tiekėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip paslaugų teikimo pasibaigimo dieną, sunaikinti visą turimą Konfidencialią informaciją. Paslaugų tiekėjas neturi teisės pasilikti sau jokia forma išsaugotos Konfidencialios informacijos.

3.8. Šalys susitaria, jog šiuo Susitarimu nustatyti Konfidencialios informacijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai nėra taikomi tai informacijai, kuri tampa viešai žinoma ir laisvai prieinama.

4. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

4.1. Konfidenciali informacija kompetentingoms valstybės institucijoms yra teikiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teikdamas Konfidencialią informacija, Paslaugų tiekėjas privalo raštu informuoti Paslaugų gavėją apie gautus kompetentingų institucijų reikalavimus suteikti tam tikrą informaciją.

5. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS TERMINAS

5.1. Šiuo Susitarimu nustatyti Paslaugų tiekėjo įsipareigojimai, susiję su Konfidencialios informacijos apsauga ir naudojimo tvarka, galioja paslaugų teikimo galiojimo metu ir neterminuotai po paslaugų teikimo pasibaigimo arba tiek, kiek maksimaliai leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei 3 (trejus) metus.

6. ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

6.1. Paslaugų tiekėjas Servisui suteikia teisę internetiniame puslapyje skelbti asmeninę Paslaugų tiekėjo informaciją, kuri apima vardą, pavardę, nuotrauką, specializaciją, patirties laikotarpį ir kitą viešą asmeninę informaciją, kurią pateiks Paslaugų tiekėjas.

6.2. Paslaugų tiekėjas, paslaugų teikimo laikotarpiu, Servisui suteikia teisę reklamjuostėse ir/arba Interneto paieškų reklaminiuose skelbimuose skelbti asmeninę Paslaugų tiekėjo informaciją, kuri apima vardą, pavardę, nuotrauką, specializaciją, patirties laikotarpį ir kitą viešą asmeninę informaciją, kurią pateiks Paslaugų tiekėjas, su tikslu reklamuoti internetinį puslapį.

6.3. Servisas, atstovaudamas Paslaugų tiekėją, išrašys sąskaitas Paslaugų gavėjams. Sąskaitos rekvizituose bus naudojami šie Paslaugų tiekėjo duomenys: vardas, pavardė, pažymos numeris, adresas, sąskaitos numeris. Arba Servisui pateikti Paslaugų tiekėjo rekvizitai.

6.4 Išrašydamas sąskaitą Servisas naudos Paslaugų gavėjo registracijos metu nurodytą informaciją: Vardas, Pavardė, elektroninio pašto adresas.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Paslaugų tiekėjas, atskleidęs Konfidencialią informaciją, nesilaikydamas šiame Susitarime nustatytos tvarkos, taip pat tokią informaciją praradęs, bet kuriuo būdu perdavęs tretiesiems asmenims ir/ar ją pasisavinęs, taip pat pažeidęs kitas Susitarimo nuostatas, įsipareigoja sumokėti nukentėjusiam Paslaugų gavėjui 10000 (dešimt tūkstančių) eurų dydžio baudą.

7.2. Tais atvejais, kai Konfidencialios informacijos atskleidimu, praradimu ir/ar pasisavinimu ar kitų Susitarimo nuostatų pažeidimu Paslaugų gavėjui padaryti tiesioginiai bei netiesioginiai nuostoliai viršija baudos dydį, Paslaugų tiekėjas įsipareigoja nukentėjusiam Paslaugų gavėjui atlyginti visą padarytą žalą.

7.3. Susitarimo 7.1. – 7.2. p. nurodytą baudą sumokėti ir žalą nukentėjusiam Paslaugų gavėjui ar tretiesiems asmenims atlyginti Paslaugų tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, skaičiuojant nuo reikalavimo pateikimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai Šalys raštu susitaria kitaip.

7.4. Baudos sumokėjimas ir/ar žalos atlyginimas neatleidžia Paslaugos tiekėjo nuo tolesnio jo įsipareigojimų, prisiimtų šiuo Susitarimu, vykdymo.

7.5. Už komercinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimą ar perdavimą Paslaugų tiekėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Jeigu Paslaugų gavėjui kyla įtarimų, kad Paslaugų tiekėjo veiksmai, pažeidžiantys šį Susitarimą, gali turėti baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo požymių, Paslaugų tiekėjas turi teisę apie tai informuoti kompetentingas teisingumo vykdymo ir/ar valstybinės valdžios institucijas.

7.6 Tais atvejais, kai Paslaugų gavėjas be Paslaugų tiekėjo sutikimo atskleidžia pokalbių turinį ir tokiu Susitarimo nuostatų pažeidimu Paslaugų tiekėjui padaromi tiesioginiai bei netiesioginiai nuostoliai, Paslaugų gavėjas įsipareigoja nukentėjusiam Paslaugų tiekėjui atlyginti visą padarytą žalą.

8. MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI UŽ PASLAUGAS

8.1 Paslaugų tiekėjas gali teikti mokamas ir/arba nemokamas paslaugas Paslaugų gavėjui.

8.2 Paslaugų tiekėjas mokamas paslaugas teikia pagal registracijos formoje ir/arba el. paštu su Servisu suderintą valandinį įkainį.

8.3 Servisas prie Paslaugų tiekėjo valandinio įkainio prideda Serviso mokestį, kuris reikalingas sistemos veikimo užtikrinimui: video pokalbių transliavimui, pinigų surinkimo mokesčiams, reklamai ir administravimui.

8.4 Serviso mokestį nustato Servisas stengdamasis išlaikyti konkurencingą aplinką ir padengti Paslaugų tiekėjo aptarnavimo kaštus. Serviso mokestis priklauso nuo Paslaugų tiekėjo teikiamų paslaugų skaičiaus per mėnesį. Ir skirtingais mėnesiais gali būti skirtingas. Serviso mokestis taikomas tik už mokamas paslaugas ir pridedamas tik mokėjimo už paslaugas metu.

8.5 Paslaugų gavėjas už mokamas paslaugas apmoka Servisui, o Servisas Paslaugų tiekėjo vardu išrašo sąskaitą Paslaugų gavėjui.

8.6 Mėnesio pabaigoje, Servisas išrašo sąskaitą Paslaugų tiekėjui už Serviso mokesčius.

8.7 Už suteiktas Paslaugų tiekėjo mokamas paslaugas Servisas apmoka Paslaugų tiekėjui pagal registracijos formoje ir/arba e. paštu suderintą valandinį įkainį. Mokėjimai Paslaugų tiekėjui atliekami per 30 dienų.

8.8 Konsultacijos atšaukimas negalimas. Negalint dalyvauti konsultacijoje ir pranešus 24 val iki konsultacijos – galima perkelti konsultaciją į kitą Paslaugų gavėjui ir Paslaugų tiekėjui (psichologui) tinkamą laiką (periode iki 3 mėnesių). Laikas su Paslaugų tiekėju (psichologu) derinamas Paslaugų tiekėjo (psichologo) el.paštu, nurodytu rezervacijos nuorodoje.

8.9. Nepranešus apie konsultacijos perkėlimą arba pranešus vėliau nei 24 val. iki susitikimo, pinigai už konsultaciją nėra grąžinami, apmokama Paslaugų tiekėjui už skirtą laiką.

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šalys susitaria, kad šis Susitarimas su Paslaugų tiekėjų įsigalioja Paslaugų tiekėjo registracijos internetiniame puslapyje www.visispecialistai.lt dieną ir galioja neterminuotai.

9.2 Susitarimas su Paslaugų gavėju įsigalioja paslaugų užsakymo dieną, Paslaugų gavėjui užsisakius konsultacijų paslaugą, ir galioja neterminuotai.

9.3. Ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Nepavykus Šalims susitarti – priklausomai nuo ginčo sumos Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.